Werken in team met je medewerkers


Leerdoelstelling

  • Begeleiders bewust(er) maken van hun rol als begeleider en de invulling ervan binnen het team.
  • Inzicht verschaffen omtrent de eigen rol en doelstellingen als leidinggevende t.o.v. de perceptie van het team.
  • De algemene principes en eigenschappen van communicatie binnen een team kennen en toepassen ten voordele van het team.
  • De vaardigheden om een briefing zo adequaat mogelijk te leiden bekijken en toepassen. Betrokkenheid creëren onder alle medewerkers omtrent gemaakte afspraken.
  • Handvatten aanbieden die het streven naar een hoger energiepeil binnen het eigen team kunnen ondersteunen.
  • Een team aansturen bij mogelijke groepsconflicten met toepassing van de principes van feedback.
  • Kennis van de verschillende leiderschap stijlen en aan de hand van eigen casussen de leiderschapsvaardigheden kritisch bekijken. 

 

 Uren:
 2 dagen van  9u00 tot 16u30
 Deelnemers:  Minimaal 7 deelnemers - maximaal 13 deelnemers     
 Prijs:  Gratis in kader van het Sectoraal aanbod
 Opleidingsderde:                    
 Outfort 
 Doelgroep:  Begeleiders van een team in een sociale werkplaats
 
Opleidingscode                      
Datum Plaats
 SWP.20-MED-001 3/03 - 10/03/2020               
Outfort - Antwerpen    


Programma

1. Introductiemoment & kennismaking
Afhankelijk van de samenstelling van de groep zijn er twee verschillende introductie-teamspelen voorzien.

2. Kenmerken van de doelgroepmedewerkers
We bekijken onze medewerkers en het kader waarbinnen we werken. We staan stil bij de specifieke kenmerken van onze doelgroepmedewerkers. We gaan dieper in op het kenmerk engagement binnen het team. Als begeleider krijg je vaak te maken met een wisselend energiepeil of engagement van je doelgroepmedewerkers.We gaan na hoe we als begeleider het energieniveau van een team voldoende hoog kunnen houden zonder de doelstellingen van onze sociale werkplaats uit het oogte verliezen.

3. Wat is een team?
Definitie van een team. Aan de hand van onderstaande methodiek ondervindt men de eigenschappen en kwaliteiten van een team.
Methodiek: Knikkerprik – Een spel waarbij een teamopdracht zo goed mogelijk moet voltooid worden.

4. Supermanmodel
Aan de hand van het Supermanmodel (gebaseerd op het concurrerende waardenmodel), bespreken we de verschillende rollen van een begeleider. Het belang van een combinatie van die verschillende rollen doet vermoeden dat elke begeleider een beetje superman moet zijn. Is dit realistisch? Weten we dat deze verschillende rollen van een begeleider bestaan en kan men op de juiste momenten de gewenste rol  aannemen?

5.Communicatie
Communicatie vormt de basis voor een goed draaiend team. In dit onderdeel ondervinden de begeleiders de algemene principes en eigenschappen van goede communicatie en projecteren we dit naar specifieke, dagelijkse situaties binnen het team. We maken een onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie en de intonatie.
Methodiek: Communicatie-alfabet – een creatieve oefening waarbij op zoek wordt gegaan naar verschillende communicatievormen.

6. Feedback
Definitie van feedback en de regels van feedback geven en ontvangen. We gaan de meerwaarde van feedback na aan de hand van het Johari-venster. We kijken naar de begeleidershouding hierin: de doelgroep reageert vaak defensief, kan moeilijk luisteren. Door positieve feedback groeien ze enorm. Kunnen we zelf feedback geven aan elkaar en dit zowel positief als negatief?
Methodiek: Rollenspel

7. De Roos van Leary
Vragenlijst laten invullen en model uittekenen. Het doel van de Roos van Leary bespreken. De Roos wordt stap voor stap opgebouwd op de grond.
Methodiek: Zelfreflectie

8. Leiding geven
Inzoomen op de begeleider en zijn leidinggevende competenties. Hoe kan een begeleider met de geziene leiderschapsstijlen en leiderschapsvaardigheden zijn team stimuleren? Welke handvatten kunnen ter ondersteuning bieden
Methodiek: Improvisatie-oefening waarbij we aan de hand van de ontstane co-creatie feedback leveren. 

9. Nabespreking en terugkoppeling
Aan de hand van eigen casussen van elke begeleider wordt er teruggekoppeld naar de geziene theorie en ervaringsopdrachten. Wat zou men nu anders aanpakken? In welke situaties kenden we succeservaringen op groepsniveau? Welke kijk hebben we op ons eigen team?

Opvolging –hulpmiddelen voor het leven
Elke deelnemer ontvangt een cursus met bovenstaande theorie in.

We reiken daarnaast een “zakboekje”aan waarin begeleiders inzichten kunnen noteren tijdens de training. Per domein worden de deelnemers aangespoord 1 doel te noteren waaraan men wil werken.