Veelgestelde vragen


Corona en Via Vorming Hogerop?

Als scholen sluiten, wat gebeurt er dan met mensen die vanuit Via Vorming Hogerop een opleiding volgen?Als een school geen les meer geeft en de stages worden opgeschort, beslist de werkgever waar de kandidaat onder contract staat wat er te gebeuren staat. Het schorsen van de opleiding is immers geen schorsing van de arbeidsovereenkomst. Als de school daarentegen in een alternatief aanbod voorziet, wordt de opleiding geacht door te lopen. In dat geval volgt de kandidaat van Via Vorming het aanbod van de school.

Mag/moet een leerling in duaal leren / DBSO gaan werken vanaf 4 mei?

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven/organisaties vanaf 4 mei voorzien. Als gevolg hiervan past de Vlaams overheid haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen  (overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO), deeltijdse arbeidsovereenkomst in Duaal leren, DBSO en Leertijd) aan vanaf maandag 4 mei.

Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende opleidingen wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.

Voorwaarden voor hervatting:

Zodra de onderneming haar activiteiten terug hervat (of wanneer deze niet gestopt zijn) én wanneer de onderneming het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag de leerling in een alternerende opleiding opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Syntra Vlaanderen.

Blijft de Maribelsubsidie doorlopen voor de projecten deeltijds leren/deeltijds werken?

De betalingen m.b.t. de Maribeltoekenningen (structureel, éénmalig, projecten) en jongerenbonus blijven gewoon doorlopen, ook indien uw werknemers zijn vrijgesteld van prestaties of thuiswerken (met uitzondering van de personeelsleden die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst). Belangrijk te vermelden is het feit dat wij u de garantie geven dat de Maribelsubsidies en jongerenbonus doorlopen en u dus niet hoeft over te gaan tot tijdelijke werkloosheid. Kiest u hier toch voor, dan zal de Maribelsubsidie of jongerenbonus voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid stopgezet worden. Meer info vind je ook op de website  van VSPF en FEBI .

Stages in de zorgsector?

Hiervoor verwijzen we naar de website van Onderwijs Vlaanderen. Daar vind je recente informatie samengebracht – met een aantal minimale voorzorgsmaatregelen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gezinsopvang “sui generis” en COVID-19?

Met het Coronavirus vragen we veel van de sector kinderopvang. In de gezinsopvang met het statuut “sui generis” lijkt alles nog net iets minder evident. Toch is het de boodschap om de basisregels te respecteren in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen vanuit de RVA en/of de RSZ.

De Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders is een initiatief van het Sociaal Fonds voor de sector kinderopvang.
Organisatoren gezinsopvang kunnen er terecht voor informatie of ondersteuning bij specifieke problemen in verband met de sociale zekerheid van de onthaalouders.
Meer info vind je hier.

Geldt Corona als beroepsziekte?

Het federaal agentschap voor beroepsziekten, Fedris, bevestigde op 24 maart 2019 met een bericht op haar website :
…dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.
In ieder geval moet in de eerste plaats altijd aangifte gedaan worden bij de mutualiteit.

DUAAL LEREN: Specifieke situatie mbt tijdelijke werkloosheid voor kinderopvanginitiatieven

Kinderopvanginitiatieven die gebruik willen maken van de compenserende maatregelen van de Vlaamse overheid moeten hun medewerkers in dienst en ter beschikking houden. Dat betekent dat de lonen en vergoedingen van alle medewerkers moeten doorbetaald worden in de periode waarvan er gebruik gemaakt wordt van de compenserende maatregelen, ongeacht het aantal kinderen dat er wordt opgevangen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van andere tegemoetkoming van de Vlaamse of federale overheid, zoals bvb. tijdelijke werkloosheid. Dit geldt ook voor de leerlingen duaal leren die in dienst zijn. Indien er toch al gebruik wordt gemaakt van andere steunmaatregelen en de dienst in kwestie toch liever de Vlaamse compensatiesubsidie ontvangt, dan moet de eerste steunmaatregel ongedaan gemaakt worden. In geval van tijdelijke werkloosheid dient dit aan de RVA gemeld te worden en zullen de reeds betaalde vergoedingen teruggevorderd worden. Momenteel hebben we een vraag lopen bij RVA welke procedure er gevolgd moet worden indien tijdelijke werkloosheid reeds aangevraagd was voor de maand maart. We raden kinderopvanginitiatieven die in dat geval zijn, alvast ook aan om contact op te nemen met hun contactpersoon binnen RVA. 

DUAAL LEREN: Verlenging termijn mentoropleiding met 6 maand

In het kader van de coronacrisis wijzigt de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat bepaalde aspecten regelt van alternerende opleidingen. Voor ondernemingen die een erkenning kregen in de periode van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt de termijn waarbinnen zij hun mentor(en) een mentoropleiding moeten laten volgen, verlengd met 6 maanden. Dit betekent dat de mentor na de datum van erkenning nu 18 maanden de tijd krijgt om een erkende mentoropleiding te volgen in plaats van 12 maanden. Met deze maatregel wordt vermeden dat ondernemingen hun erkenning verliezen als werkplek in het kader van een alternerende opleiding. 

DUAAL LEREN: Een Overeenkomst Alternerende Opleiding en COVID-19

Indien een werkplek een OAO tijdelijk schorst omwille van de gevolgen van het coronavirus en de leerling op tijdelijke werkloosheid plaatst, dan dient de werkgever een aanvraag tijdelijke werkloosheid in bij de RVA omwille van overmacht ten gevolge van het coronavirus.

Opgelet: De paasvakantie was geen periode van tijdelijke werkloosheid maar wel een periode van (on)betaald verlof. Voor deze twee weken dient er geen tijdelijke werkloosheid aangevraagd te worden. Indien de leerling reeds betaalde vakantiedagen heeft opgebouwd, die hij/zij nog niet had opgenomen, kunnen die betaalde vakantiedagen in de plaats van het onbetaald verlof komen. Paasmaandag is een officiële feestdag die moet betaald worden. Voor de periode vanaf 20 april tem 3 mei wordt er wel tijdelijke werkloosheid aangevraagd (tenzij uitzonderingen).

Mag/moet een leerling in duaal leren / DBSO gaan werken vanaf 4 mei?

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven/organisaties vanaf 4 mei voorzien. Als gevolg hiervan past de Vlaams overheid haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen  (overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO), deeltijdse arbeidsovereenkomst in Duaal leren, DBSO en Leertijd) aan vanaf maandag 4 mei.

Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende opleidingen wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.

Voorwaarden voor hervatting:

Zodra de onderneming haar activiteiten terug hervat (of wanneer deze niet gestopt zijn) én wanneer de onderneming het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag de leerling in een alternerende opleiding opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag de leerling de werkcomponent niet hervatten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Syntra Vlaanderen.

Nog een vraag?

We zijn bereikbaar op info@vivosocialprofit.org of 02 250 37 77.