Sociaal Fonds VOHIHet Sociaal Fonds VOHI was één van de eerste in de social profit die een vormingsfonds oprichtte. Sinds 1989 worden de middelen van de 0,10%-maatregel voor 'risicogroepen' beheerd door dit vormingsfonds. Het is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritair beheerscomité.Het beheerscomité telt 10 leden. De ene helft vertegenwoordigt de werkgeversorganisaties, de andere helft de werknemersorganisaties.

De samenstelling is als volgt:  

  

Werkgeversorganisaties

Vlaams Welzijnsverbond

Hendrik Delaruelle
Veerle Degrande (ondervoorzitter)
Madeleen de Roo           

SOM

Patrick Vander Weyden
Ingrid De Kelver

Werknemersorganisaties

ACLVB Tommy Jonckheere
BBTK Selin Bekastanli
Johan Van Eeghem

ACV-Puls

Mark Selleslach
Michael Vandenbroucke (Voorzitter)

  

Regelgeving

Wat doet het Sociaal Fonds VOHI?

Het SF VOHI ondersteunt organisaties zowel financieel als met een eigen vormingsaanbod om werknemers die behoren tot de risicogroepen opleidingen te laten (mee)volgen. Op het ogenblik van de opleiding moeten die werknemers aan het werk zijn bij de werkgever die de financiële ondersteuning aanvraagt.

De financiële tussenkomst wordt betaald aan werkgevers van de sector, dit zijn organisaties met RSZ kengetal 062. 

    

Wie behoren tot de risicogroepen?

Volgende werknemers worden volgens de cao van 26 november 2014  als risicogroepen beschouwd:

 • de werknemers met een onvolledige scholing of met een scholingsgraad van maximum secundair onderwijs
 • de werknemers van minstens 50 jaar oud
 • de werknemers van minstens 40 jaar oud die bedreigd zijn met ontslag (doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt, doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, of doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd)
 • de niet-werkenden en de werknemers die sinds minder dan een jaar in dienst zijn en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.

  Onder niet-werkenden verstaan we:
  • de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart
  • de uitkeringsgerechtigde werklozen
  • de werkzoekenden die laaggeschoold of erg-laaggeschoold zijn
  • de herintreders
  • de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie of personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp
  • de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen
  • de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid
 • de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden,in een stelsel van alternerend leren, een IBO of een instapstage
 • werknemers waartoe het bevoegde Fonds voor Bestaanszekerheid bijzondere maatregelen heeft bepaald

In de praktijk is het zo dat het Sociaal Fonds VOHI per initiatief bepaalt aan welke voorwaarden men moet voldoen.

      

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mail naar sfvohi(at)vivosocialprofit.org.