SFSCW

Het vormingsfonds van de Nederlandstalige socioculturele sector bestaat al vanaf 1997. Het is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritair beheerscomité.

Dit beheerscomité telt 10 leden. Op het paritair comité voor de socioculturele sector (PC 329) kiezen de Nederlandstalige leden wie van hen die beheerders zijn. De ene helft vertegenwoordigt de werkgeversorganisatie, de andere helft de werknemersorganisaties.

De samenstelling ziet er als volgt uit:

Werkgeversafvaardiging

 Sociare
Vanessa De Ruysscher
Kristien Musch 
Veerle Huwé (voorzitter) 
Bart Hombrouckx
Herman Verhelst

Werknemersafvaardiging

 ACLVB  Tommy Jonckheere
 BBTK Johan Van Eeghem
Selin Bakistanli
 ACV Puls
 Stef Doise (ondervoorzitter)
 Ine Hermans

  
Regelgeving

Wat doet het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk?

Het SFSCW geeft financiële ondersteuning:   
  • aan werkgevers van de socioculturele sector. Dat zijn organisaties die:
   • behoren tot het Paritair Comité 329
   • een maatschappelijke zetel hebben in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het laatste geval moet de organisatie bij de RSZ ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol en het kengetal 862 hebben.  
  • om werknemers die behoren tot de risicogroepen opleidingen te laten (mee)volgen. Op het ogenblik van de opleiding moeten die werknemers aan het werk zijn bij de werkgever die de financiële ondersteuning aanvraagt.
  • om een loopbaan-, welzijn- en preventiebeleid op maat van de organisatie vorm te geven.
        

  Wie behoort tot de risicogroepen?

  Het SFSCW besteedt in het kader van het diversiteitsbeleid bijzondere aandacht aan vorming en opleiding van risicogroepen. Deze zijn gedefinieerd in de cao van 4 december 2009, namelijk:
  • werknemers van wie de werkgelegenheid bedreigd of onzeker is 
  • werknemers van wie de arbeidsmarktpositie kan verbeterd worden  
  • personen die naar de socioculturele sector toegeleid kunnen wordenwaaronder onder meer: laaggeschoolden, mensen met een arbeidshandicap, alleenstaande ouders, ouderen, werkzoekenden, werknemers met risico op aantasting van gezondheid door werk (omstandigheden en voorwaarden). 
       
  Het KB van 19 februari 2013 definieert doelgroepen waarvoor minstens 0,05% van de loonmassa moet worden voorbehouden. In het artikel 1 van de cao van 30 september 2015 wordt ook expliciet verwezen naar deze doelgroepen.

  De cao van 10 december 2018 bepaalt dat de inkomsten van het SFSCW in 2019 en 2020 stijgen van 0,10 naar 0,20% op de brutolonen. 0,10% van deze werkgeversbijdrage wordt ingezet voor het uitwerken van projecten te voordele van het loopbaan, preventie en welzijnsbeleid in de socioculturele sector.
   
   

  VRAGEN OF OPMERKINGEN

  sfscw@vivosocialprofit.org

  Of contacteer Lise Kamers of Tom Gallin van het team vormingsfondsen.

  Gaat het over het project deeltijds leren en werken? Contacteer dan Liesbeth Herremans (ENKEL op donderdag).