Gezinsopvang en COVID-19

Inenting COVID-19 onthaalouders sui generis

Het recht op klein verlet zonder loonverlies, wanneer een werknemer zich tijdens de werkuren laat vaccineren, is niet van toepassing voor onthaalouders sui generis.
Het geldt enkel voor werknemers en werkgevers die met elkaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
Zorg als onthaalouder dat je tijdig je afspraak omboekt naar een moment dat voor jou wel geschikt is.

Lees meer praktische info

Een overzicht.

1. Wat zijn de cumulmogelijkheden binnen het sociaal statuut met opvanguitkering en ziekte-uitkering?

Regelmatig krijgen we vragen in de lijn van:

  • Kan een onthaalouder in deze crisistijd toch een opvanguitkering genieten als haar echtgenoot een gezinspensioen ontvangt?
  • Kan ik een onthaalouder adviseren om een ziekte-uitkering aan te vragen als ze een premie loopbaanonderbreking ontvangt in kader van een andere job?
  • Wat als de partner van de onthaalouder technisch/economisch werkloos is, kan zij uitkeringen genieten? ...

Daarom voegen we nu dit schema toe, het geeft op deze en vele andere vragen al een antwoord.

Hierin staat een samenvatting van de cumulmogelijkheden. Het helpt inspelen op persoonlijke situaties van onthaalouders. 

De RVA zegt hier het volgende over:
“Het is momenteel niet mogelijk om een aangepaste regeling uit te werken voor de onthaalouders met een statuut sui generis. Zie ook de vraag hierover die is opgenomen in de FAQ corona die gepubliceerd is op onze website:
Wat indien een onthaalouder aangesloten is bij een erkende dienst en omwille van corona geen kindjes kan opvangen?

Opgelet: het betreft hier geen tijdelijke werkloosheid in de zuivere zin van het woord, aangezien de onthaalouder geen arbeidsovereenkomst heeft.

In het kader van dit sui generis systeem kan er wel een opvanguitkering worden toegekend indien onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kunnen worden opgevangen.
De volgende situaties moeten onderscheiden worden:

  • De onthaalouder is zelf besmet door het virus: dit wordt niet beschouwd als een situatie van overmacht, maar als ziekte -> zie schema of de onthaalouder recht heeft op ziekte-uitkering!
  • De onthaalouder is niet ziek maar mag geen kindjes opvangen ingevolge een besmettelijke ziekte van een gezinslid van de onthaalouder: in dit geval gaat het om een positieve overmachtssituatie en kan de onthaalouder, mits bewijs, een vergoedbare sluiting hebben voor maximum 4 weken.
  • De onthaalouder is niet ziek maar de ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten: dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje en geeft recht op de opvanguitkering.

Met andere woorden: op dit ogenblik kan de RVA niet ingaan op de vraag of we in de context van Corona de 4 weken regel mogen uitbreiden of dat er uitzonderingen zijn voor de onthaalouders die in overbezetting werken. Op Vlaams niveau verwachten we binnenkort duidelijkheid over de compenserende maatregel aan de getroffen onthaalouders binnen “sui generis” statuut. Hopelijk hebben we daarover binnenkort meer nieuws.

Concreet over deze boodschap:
Alle regels die jullie tot nu toe hebben toegepast in het kader van 'overmacht' blijven onverminderd gelden. Alle overmachtsregels staan omschreven in de fiche . Dit is niet anders dan wat jullie de voorbije 17 jaar hebben toegepast.

Vertrek steeds van het uitgangspunt : Is het een situatie eigen aan het kind of een situatie eigen aan de onthaalouder? Pas daarna de gekende regels toe.

Let wel: Een onthaalouder die op eigen initiatief (bv. uit voorzorg) de opvang sluit, ontvangt geen opvanguitkering. Onthaalouders die het maximaal aantal uren gepresteerd hebben (ongeacht de coronamaatregelen), zullen eveneens geen opvanguitkering ontvangen.

Ook hier is het de bedoeling dat jullie dit gewoon toepassen zoals jullie de voorbije jaren al deden.

Voortvloeiend uit de regels van de RVA zal de onthaalouder ofwel opvanguitkering krijgen OF verlof met of zonder sociale rechten nemen als zij gedurende langere tijd geen opvang voorziet.

Het is onmogelijk om voor iedereen individueel opvanguitkeringen te berekenen.

Net als altijd moet het formulier C220B worden ingediend op basis van de gegevens die jullie krijgen in de output van het rekenblad.

Goede moed in deze moeilijke tijd en draag zorg voor elkaar!

Afbeelding
corona