Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Jouw privacy

Wanneer je gebruikt maakt van de VIVO-dienstverlening (deelname aan opleidingen, aanvraag subsidies, …), bij onze communicatie-acties, bij een bezoek aan onze website of gebruik van webgebaseerde toepassingen en voor sommige rapporteringen naar de overheid verwerkt VIVO een aantal persoonsgegevens. VIVO vindt jouw privacy belangrijk. We willen je hier dan ook zo goed mogelijk over informeren.

We willen je zoveel mogelijk controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. We houden daarbij rekening met de algemene principes van proportionaliteit. Met andere woorden: de ingezamelde personeelsgegevens zijn adequaat, relevant en niet bovenmatig gelet op de finaliteit van de verwerking.

Met vragen over je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens hieronder.

   

  De verwerking van je gegevens is ofwel gerechtvaardigd op basis van:

  • een legitiem belang in het kader van onze dienstverlening: bv. gegevens van deelnemers aan opleidingen zijn nodig om hen te informeren over de opleiding of om deelnemersattesten af te leveren, bv. een rekeningnummer is noodzakelijk om subsidies uit te betalen, …
  • een wettelijke opdracht: omdat wij met publieke middelen werken vraagt de overheid ons een rapportering in functie van beleidsinformatie
  • ofwel op basis van een expliciete toestemming: bv. om onze nieuwsbrieven te ontvangen

  Behalve voor bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, beslis je vrij of je ons deze persoonsgegevens bezorgt. Bij gebrek aan bepaalde informatie is het wel mogelijk dat we de hierboven vermelde doeleinden niet kunnen verwezenlijken.

  We verwerken verschillende categorieën van gegevens :

  • Identiteitsgegevens
  • Personeelsgegevens
  • Gegevens in verband met opleidingen en subsidies
  • Contactgegevens voor communicatie-doeleinden

  De persoonsgegevens die wij verwerken, worden vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen. Onze globale rapporteringen gebeuren op anonieme basis. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens verlopen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

  In principe worden jouw gegevens dus niet gedeeld met derden. Als VIVO beroep zou doen op dienstverleners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, voorziet VIVO de nodige bepalingen ter bescherming van deze persoonsgegevens. De dienstverlener mag de persoonsgegevens slechts verwerken volgens de strikte voorschriften van VIVO. In geen geval worden de aldus verwerkte persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden van VIVO.

  De gegevens die worden verwerkt op basis van een legitiem belang of voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van deze taak.

  De gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden bewaard voor de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van uw toestemming.

  VIVO heeft met behulp van Afosoc-Vesofo een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Wij evalueren deze regelmatig opnieuw en voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

  Het personeel dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt. De toegangsrechten worden bepaald op basis van de aard van de dossiers die de betrokken personeelsleden behandelen.

  Je hebt steeds het recht om een kopie van je persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit verzoek niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt je verzoek ingewilligd en verwerkt. Contacteer ons daarvoor via info [at] vivosocialprofit.org (info[at]vivosocialprofit[dot]org)

  Je kan vragen om persoonsgegevens volledig te wissen wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting of het algemeen belang, wordt het verzoek ingewilligd en verwerkt.

  Als je vragen hebt of meent dat je rechten worden geschonden, kan je ons dit laten weten. Om je privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om je identiteit na te gaan voordat je gegevens kan bekijken of eventueel verbeteren.

  VIVO heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de toepasselijke wetgeving. Je kan onze DPO-verantwoordelijke contacteren via gdpr [at] vivosocialprofit.org (gdpr[at]vivosocialprofit[dot]org) voor alle verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van rechten inzake privacybescherming. Dat kan ook schriftelijk op het adres:
       VIVO-Afosoc-Vesofo
       Data Protection Officer (ICT)
       Eolis-gebouw
       Sainctelettesquare 13-15
       1000 Brussel 

  Als je meent dat je rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact [at] apd-gba.be (contact[at]apd-gba[dot]be) of per post:
       
  Gegevensbeschermingsautoriteit
       Drukpersstraat 35
       1000 Brussel

  Cookies op deze website

  De website www.vivosocialprofit.org gebruikt cookies om elk bezoek aan de site zou goed mogelijk af te stemmen op de gebruikers. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om jouw browser en jouw voorkeuren (bv. formulier invullen, bv. cookievoorkeuren, bv. geklikt op pop-up, …) te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.
  Cookies worden op je computer of mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

  Als je onze site bezoekt kan je de niet-noodzakelijke cookies weigeren. Dit kan betekenen dat sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies altijd weigeren of geïnstalleerde cookies verwijderen.

  Daarnaast kunnen cookies geplaatst worden door de server van een derde partij om bv. bezoekersstatistieken bij te houden. Onze website gebruikt hiervoor (voorlopig nog) Google Analytics - enkel en alleen om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen, de verkeersbronnen en de paginaweergaves. Wij gebruiken deze cookies in geen geval om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. De informatie dient uitsluitend om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van de bezoekers.

  De webpagina’s van www.vivosocialprofit.org worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld, linken naar Facebook of LinkedIn, …. Het bekijken van de inhoud op de sites van derde partijen, gebeurt onder de voorwaarden van deze sites met hun eigen coookie policy. Mogelijk worden er vanop deze sites cookies geïnstalleerd wanneer je ervoor kiest om deze inhoud te bekijken. Er worden geen cookies op jouw toestel geplaatst, als je de inhoud niet bekijkt.

  Door de zoekgeschiedenis van je browser te wissen, verwijder je de cookies van alle websites die je eerder bezocht. LET OP: je verliest mogelijk ook opgeslagen informatie zoals taalvoorkeuren of login details, …

  Via de instellingen van je browser, kan je de instellingen voor specifieke sites nakijken. Je kan je browser ook zo instellen dat er geen cookies geplaatst worden – al betekent dat wel dat je bij elk bezoek aan een pagina of site, manueel je voorkeuren moet aanpassen. Als een site jouw toestel niet herkent, kan je bv. ook niet automatisch inloggen. Voor meer info over deze instellingen, zie bijvoorbeeld de werkwijze voor Chrome.

  Eigendomsrechten

  Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan VIVO vzw en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteursrecht van de betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is uitsluitend toegelaten met voorafgaande schriftelijke toelating èn met bronvermelding. Contacteer hiervoor info [at] vivosocialprofit.org (info[at]vivosocialprofit[dot]org).

  Vragen?

  • Heb je nog verdere vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy in verband met onze werking?
   Neem dan gerust contact op met
   gdpr [at] vivosocialprofit.org (gdpr[at]vivosocialprofit[dot]org)
  • Wil je de gegevens die je ons bezorgde inkijken, wijzigen, verbeteren of bijwerken? Wil je graag een toestemming intrekken? Dat kan je ons laten weten via info [at] vivosocialprofit.org (info[at]vivosocialprofit[dot]org) of via 02/2503777.