Het sociaal statuut en het pensioen

Afbeelding
onthaalouder

Veelgestelde vragen

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) onderzoekt altijd de voordeligste pensioentoestand voor het gezin:

 • hetzij de toekenning van het gezinspensioen aan één van de echtgenoten,
 • hetzij de toekenning van het persoonlijk pensioen aan beide echtgenoten.

De kinderbegeleider in de gezinsopvang moet niets ondernemen indien die wil verzaken aan het eigen pensioen. De RVP onderzoekt het dossier op het ogenblik van de aanvraag en stelt het meest gunstige systeem voor.

Aangezien het statuut is geënt op het werknemersstatuut is er geen afzonderlijke berekening of regelgeving. Net als iedereen werken zij tot de leeftijd van 65 jaar. De recente wijzigingen in de pensioenregeling zijn ook van toepassing op de kinderbegeleiders in de gezinsopvang.

  De prestaties als kinderbegeleider in de kinderopvang zijn gelinkt aan RSZ uren :

   • 1 kindopvangdag = 1,9 RSZ uren.
   • 1,9 RSZ uren x 4 voltijdse kindjes = 7,6 RSZ uren op een dag.
   • 7,6 RSZ uren x 5 dagen = 38 uren week.

   Daar koppelt de overheid fictief het minimumloon aan dat als basis dient voor de berekening van sociale uitkeringen zoals het pensioen.
   Het fictief loon vindt de kinderbegeleider in de gezinsopvang terug op de pensioenfiche. Iedereen kan een loopbaanoverzicht aanvragen bij de RVP. Het volstaat een mail te sturen naar loopbaanbeheer [at] rvp.fgov.be met vermelding van je rijksregisternummer en te vragen of ze een loopbaanoverzicht kunnen bezorgen.

   Als de onthaalouder jonger is dan 55 jaar dan kan die via de website van de pensioendienst simulaties doen omtrent het pensioen. Via de startpagina van de RVP ga je naar “de berekening van je pensioen”.
   Via MyPension krijg je zicht op je persoonlijk dossier. Iedereen die werknemer is of ooit geweest is, kan zich met zijn elektronische identiteitskaart of token inloggen op MyPension, het online pensioendossier van de RVP. Dankzij de geïndividualiseerde en beveiligde toegang zijn al jouw loopbaangegevens al voor jou ingevuld en kan je zien hoeveel je pensioen als werknemer zou bedragen als je nu zou stoppen met werken. Vervolgens kan je meer uitgebreide pensioensimulaties maken door die loopbaangegevens te exporteren naar ‘Ken uw pensioen’. Daar kan je ook eventuele periodes als zelfstandige of als ambtenaar toevoegen en je toekomstige loopbaankeuzes ingeven.“
   Als het niet lukt met deze tool, kan je langsgaan bij één van de pensioenpunten (opgelet: deze zijn gesloten omwille van de huidige COVID-19 maatregelen). Als je de gegevens van de voorbije jaren meeneemt, kunnen zij ongetwijfeld voor jou een simulatie doen op basis van de gegevens waarover je op dat moment beschikt.

   De RVP stuurt automatisch een pensioenraming naar iedereen die als werknemer heeft gewerkt en in België verblijft, van zodra de 55-jarige leeftijd wordt bereikt.

   Op 14 juni 2007 verschijnt in het Belgisch Staatsblad het KB dat kinderbegeleiders in de gezinsopvang (onthaalouders) de mogelijkheid biedt om de opvanguitkering te cumuleren met een overlevingspensioen.

   Aandachtspunten
   Het is belangrijk dat het gaat over een éénmalige toepassing van 12 al dan niet opeenvolgende maanden :

   • Éénmalig
   • Voor maximum 12 maanden
   • Al dan niet opeenvolgende maanden

   De aanvraag:

   • De kinderbegeleider in de gezinsopvang dient een formulier C220A in bij de uitbetalingsinstelling en kruist volgende tekst aan: "Ik ontvang een overlevingspensioen en ik vraag de cumulatie met opvanguitkeringen binnen het krediet van 12 maanden (periode van toegelaten cumulatie van een overlevingspensioen met sociale uitkeringen). Ik voeg hierbij een FORMULIER C1B en een kopie van het model 74 waarmee ik aan de sector pensioenen de cumul met werkloosheidsuitkeringen heb aangegeven."
   • De kinderbegeleider in de gezinsopvang voegt het formulier C1B toe. De kinderbegeleider bekomt dit bij de uitbetalingsinstelling.

   De kinderbegeleider in de gezinsopvang vult een model 74 van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in. Dit formulier kan je downloaden van de website van de RVP of je haalt dit bij je gemeentebestuur.

   OPGELET: Als de kinderbegeleider in de gezinsopvang het overlevingspensioen cumuleert met de opvanguitkering en het pensioen overschrijdt het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen, momenteel € 674.46 (1/1/2015), dan beperkt de RVP automatisch het pensioen tot dit bedrag. Als onthaalouder informeer je best eerst naar het bedrag van de opvanguitkering die je kan ontvangen. Zo ga je na of de combinatie van de uitkering voordeliger is dan het volle bedrag van het overlevingspensioen alleen.

   Voor ziekte en invaliditeitsuitkering gelden volgende voorwaarden:
   In het geval de uitkering een volledige maand dekt:

   • De RVP beperkt het overlevingspensioen tot  € 674.46 per maand.
   • Enkel gedurende 12 al dan niet opeenvolgende maanden.

   In geval de ziekte uitkering een onvolledige maand dekt:

   • De RVP beperkt het overlevingspensioen tot € 674.46 per maand.
   • Enkel gedurende 12 al dan niet opeenvolgende maanden.
   • Binnen bepaalde grenzen, vastgelegd op jaarbasis :
    • zonder kind ten laste € 16 000
    • met kind ten laste € 20 000

   De RVA maakt 12 maanden na de aanvraag de betalingen van de opvanguitkeringen onmogelijk. Als de kinderbegeleider in de gezinsopvang het krediet van 12 maanden nog niet heeft opgebruikt, moet dit kenbaar gemaakt worden via de uitbetalingsinstelling met het formulier C8.

   Vermeld hierbij : “verlenging met ... maanden gezien geen opvanguitkeringen of ziekte-uitkeringen in de maanden ... of gezien geen pensioen genoten voor de maanden ...”

   Opgelet: Een volledige maand ziekte-uitkering maakt ook deel uit van het krediet.
   De RVA heeft geen zicht op de al dan niet ontvangen uitkeringen van het ziekenfonds. De kinderbegeleider in de gezinsopvang voegt dan een verklaring op eer bij met de vermelding “geen ziekteuitkering genoten in de maanden……..waarbij geen opvanguitkeringen werden aangevraagd” + het adres van het ziekenfonds en het aansluitingsnummer.

   De kinderbegeleider ontvangt vanaf dat moment in principe een rustpensioen tenzij de RVP dit schorst omdat de grensbedragen van de toegelaten activiteit met meer dan 15% zijn overschreden.
   Vanaf dat ogenblik beschouwt de RVP deze kinderbegeleider in de gezinsopvang als rustgepensioneerde, ongeacht of zij het rustpensioen uitbetalen of niet. Deze onthaalouder mag de sociale uitkeringen niet langer cumuleren. De cumulmogelijkheid geldt uitsluitend voor het overlevingspensioen.

   Neen. De RVP baseert zich hiervoor op het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers dat bepaalt dat het loon van het jaar waarin de uitkering ingaat en het loon van het jaar waarin de betrokkene een rustpensioen geniet, niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen.