Basistraject kansarmoede

Ervaar je als werkgever moeilijkheden om kwetsbare doelgroepen te bereiken? Is het moeilijk om een aanbod te formuleren dat mensen in kansarmoede écht ondersteunt? Of ervaar je een groot personeelsverloop? Veel absenteïsme? Moeizame communicatie met medewerkers uit kwetsbare groepen?

Soms lijkt het alsof er een diepe kloof is die je moeilijk kan overbruggen. Vaak merk je dat aan conflicten en frustraties die voortdurend de kop opsteken.

Het basistraject rond kansarmoede helpt je organisatie om deze verschillende werelden samen te brengen. Hoe? Door de ervaringsdeskundigen van De Link vzw leer je het perspectief van mensen in armoede kennen.

Afbeelding
armoede
“Een ervaringsdeskundige doet je stilstaan bij de beleving van kansarmoede van binnenuit. Het te snel oordelen vanuit je eigen normen en waarden wordt daardoor zichtbaar. Het zet je aan om personen in kansarmoede echt te ontmoeten, open te staan voor hun verhaal.” Kind & Gezin

Voor wie is het?

De Vlaamse Vormingsfondsen en De Link vzw maken een onderscheid tussen twee soorten trajecten:

 • Ofwel heeft je organisatie een dienst- of hulpverlenend aanbod gericht op mensen in sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw ondersteunt je dan in het verbeteren van je eigen diensten voor mensen in kansarmoede (zoals activiteiten, hulpverlening en individuele begeleiding).
   
 • Ofwel ben je een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw ondersteunt je dan in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede.

Hoe ziet het traject er uit?

Je organisatie kan intekenen op een maatgericht ondersteuningstraject door De Link vzw. Tijdens een traject begeleidt De Link vzw je organisatie altijd met een duo van vormingsmedewerkers, waarvan één opgeleide ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting bieden ondersteuning bij de uitdagingen rond kansarmoede. Ze helpen je organisatie bij het opzetten van acties en vormgeven van processen, die écht aansluiten op de noden en verwachtingen van mensen in kansarmoede.

Het traject wordt opgedeeld in twee fases. Afhankelijk van de noden van je organisatie kies je om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan je (voorlopig) stoppen na de eerste fase. De Link vzw voert de begeleiding zo veel mogelijk ter plaatse uit. Waar nodig kan het begeleidingsduo ondersteuning op afstand bieden, bijvoorbeeld via Skype. De afspraken hierrond leggen jullie samen vast.

Fase 1:

1. Verkennend gesprek

Maak kennis met het begeleidend duo. Zij lichten de methodiek van ervaringsdeskundigheid toe. Vervolgens bespreken jullie samen de ervaren uitdagingen en vragen. Het gesprek vindt plaats met een beperkt aantal aanvragers van het project (leidinggevenden, projectmedewerkers, stafleden).

2. Basisvorming: de leefwereld en effecten van armoede

Maak met de hulp van de ervaringsdeskundige de complexe leefwereld van armoede zichtbaar. De Link vzw kan deze vorming organiseren voor de volledige organisatie. In deze vorming krijg je de nodige inzichten mee om te starten met de rest van het traject.

3. Organisatiescan en ontwerp veranderingstraject

Stel samen met het begeleidingsduo, en de informatie uit de vorige sessies, een gepersonaliseerd ondersteuningstraject op. Dit doen jullie aan de hand van een organisatiescan met een rapport. De scan brengt de samenhang in beeld van de huidige uitdagingen én de leefwereld van mensen in kansarmoede. Gebruik de scan als basis voor de concrete acties waarmee je organisatie aan de slag gaat.

Fase 2:

Op intensieve wijze ondersteunt het begeleidingsduo het veranderingsproces in je organisatie. De inbreng van de ervaringsdeskundigheid zorgt ervoor dat de verandering een interactief proces blijft. Het duo ondersteunt je organisatie aan de hand van werkvormen die beantwoorden aan de overeengekomen doelstellingen uit fase 1. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • coaching
 • intervisie
 • werkgroepen
 • participatiewerkgroepen
 • ...

Het duo kijkt naar de doelen en de mogelijkheden van je organisatie om te bepalen of de contactmomenten doorgaan met projectverantwoordelijken of (grotere) werkgroepen binnen je organisatie. De frequentie en intensiteit van het aantal sessies leg je samen vast in maximum zes contactmomenten (uitgedrukt in dagdelen).

De Link vzw beoogt een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 4 maanden. Op het einde krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het traject, komen de medewerkers van De Link vzw terug ter plekke voor een feedbackmoment.

De trajecten worden volledig gefinancierd door de vormingsfondsen 319.01, 329 en 331. Je hoeft dus niets zelf te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je organisatie behoort tot PC 319.01, 331 of 329.

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • Doe je aanvraag via Extranet. (nog geen login?)
 • Na onze goedkeuring ontvang je de contactgegevens van De Link vzw, zodat je concreet kan afspreken.
 • Geef ons de afgesproken data voor de 6 workshops door via Extranet.
 • Per workshop ondertekenen de deelnemers een aanwezigheidslijst.
 • Na de laatste workshop vullen de deelnemers een evaluatieformulier in en laad je deze op in Extranet.
 • De Link vzw rekent de kost voor het basistraject rechtstreeks af met het betrokken vormingsfonds
 • Andere kosten (denk aan huur lokalen, catering, enzoverder) betaalt het vormingsfonds niet terug.