Veel gestelde vragen door werknemers - Kies voor persoonsbegeleider

Het project #kiesvoorpersoonsbegeleider kan heel wat vragen oproepen.

Onderstaand een overzicht van veel gestelde vragen én de antwoorden, per onderwerp voor geïnteresseerden, kandidaten en WIO (Werknemers In Opleiding.) 

Wettelijk kader

Het project wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) “Vormingsproject #kiesvoorpersoonsbegeleider” van 22/05/22 en is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de 319.01 .

Deze cao beschrijft onder welke voorwaarden men zich kandidaat mag stellen voor het project #kiesvoorpersoonsbegeleider en onder welke voorwaarden de opleiding kan gevolgd worden.

Elke werknemer die de selectieprocedure met succes doorlopen heeft, weerhouden wordt door de paritaire werkgroep zij-instroom van PC 319.01 (VIVO) en die slaagt voor de opleiding binnen de tijdsduur dat door VIVO hiervoor toegestaan is (officiële bevestigingsbrief van VIVO aan de werknemer en werkgever), valt onder deze cao.

Een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever PC 319.01

VIVO stelt een lijst op met de werkgevers die zich engageren voor het project #kiesvoorpersoonsbegeleider. Deze lijst krijg je als geselecteerde kandidaat toegestuurd.

Je contacteert één of meerdere werkgevers naar keuze uit deze lijst met als doel een sollicitatiegesprek te voeren en je ondertekent hierna in het kader van dit vormingsproject een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.

Het is mogelijk een arbeidsovereenkomst te tekenen bij een werkgever die niet op de lijst staat, op voorwaarde dat deze tot het PC 319.01.

Ze dienen wel bereid te zijn zich te engageren voor het project #kiesvoorpersoonsbegeleiding. Je kan hun vragen om hiervoor met ons contact op te nemen.

Je wordt bij de nieuwe werkgever aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor je werd geselecteerd.

Hiervoor doe je best navraag bij de school waar je wenst te starten.

Na de ondertekening van je nieuwe arbeidsovereenkomst beëindig je de arbeidsovereenkomst bij de huidige werkgever conform de wettelijke bepalingen (te respecteren opzegtermijn).

Om de juiste opzegtermijn te kennen neem je contact op met je vakorganisatie:

 • www.hetacv.be
 • ww.abvv.be
 • www.aclvb.be

Je hebt tijdens de opleiding een dubbel statuut:

 • Voor de wet en je werkgever blijf je eerst en vooral een werknemer en moet je dus het werkreglement van je werkgever respecteren.
 • Voor de school ben je student en moet je rekening houden met het schoolreglement.

Indien je vóór bekendmaking van jouw selectie voor het project een bijberoep had, mag je deze behouden. De uitoefening hiervan mag echter niet plaatsvinden tijdens de schooluren (lessen, stages, examens). De opleiding moet namelijk altijd voorrang krijgen.

OPGELET: Een nieuwe opstart van een bijberoep is niet toegestaan vanaf het moment dat de selectie bekendgemaakt is.

Interimarbeid of een nieuwe flexi-job kunnen niet vanaf de start van de nieuwe arbeidsovereenkomst.

Neen. We vragen een duidelijk engagement van jouw kant uit. De arbeidsovereenkomst dient beëindigd te worden (en bij een loopbaanonderbreking is dit niet te geval.)

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (vb verhuis) kan men van werkgever veranderen. De nieuwe werkgever dient te vallen onder het PC 319 & 331 (Enkel organisatoren van trap 2A en trap 3). Je dient eerst VIVO hiervan op de hoogte te brengen.

De schoolkeuze

Ja, je mag je inschrijven in een school naar keuze. Indien je een andere school kiest, moet je VIVO hiervan wel op de hoogte brengen.

Neen, de voltijdse opleiding moet steeds in klassikaal dagonderwijs gevolgd worden. Je dient de opleiding op een zo snel mogelijke manier af te ronden.

Neen, je kan je enkel inschrijven voor de opleiding waarvoor je een akkoord kreeg van VIVO.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is dit mogelijk na overleg met VIVO.

Het loon en andere vergoedingen

VIVO financiert volgende barema’s vanaf april 2022: barema niveau B2B.  

VIVO neemt de legale loonkost zoals het vakantiegeld, de eindejaarspremie, een verzekeringen, de patronale lasten en de transportkosten van de WIO te laste.

Neen, de anciënniteit die opgebouwd werd bij de vorige werkgevers wordt niet mee overgenomen bij het afsluiten van de nieuwe arbeidsovereenkomst.

 

Indien je al in de social profit werkt wordt mogelijks je anciënniteit overgenomen. Contacteer hiervoor VIVO

Tijdens de opleiding heb je de rechten die gelden binnen het PC 319.01 dus ook een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Indien de werkgever deze voordelen aanbiedt, mag hij dit doen. De extralegale voordelen worden echter niet gefinancierd door het project #kiesvoorpersoonsbegeleiding.

Ja, de werknemer in opleiding heeft recht op alle van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Je ontvangt tijdens de stageperiodes geen supplementen voor onregelmatige prestaties.

Deze supplementen kunnen wel uitbetaald worden tijdens de zomermaanden als je aan het werk bent bij de werkgever.

Ja, als werknemer ben je onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers (zoals de andere werknemers).

Ja, als werknemer ontvang je maandelijks een loon. Hierop worden fiscale heffingen ingehouden. Net zoals andere werknemers moet je jaarlijks de belastingaangifte indienen.

De dagen ‘vrijstelling van arbeidsprestatie’ of VAP-dagen moeten maandelijks opgenomen worden. Dit is, gezien de verplichte aanwezigheid op de lessen en de stage, voor jou niet mogelijk tijdens de opleidingsmaanden. Deze dagen vervallen bijgevolg tijdens het schooljaar.

Enkel tijdens de zomervakantie van school zal je deze dagen kunnen opnemen.

VIVO betaalt jou éénmalig een studiebeurs van € 1.000. Deze kan gebruikt worden als tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang. De kosten hiervoor dien je niet te bewijzen.

Elke geselecteerde kandidaat die in het eerste jaar van de opleiding start, ontvangt in de loop van dat schooljaar éénmalig een studiebeurs van € 1.000.

Ja. Je kan deze aanvragen via volgende link: https://www.vdab.be/opleidingspremies.

Het is niet toegestaan te werken tijdens de opleidingsmaanden (bv tijdens de korte schoolvakanties of tijdens het weekend).

Je werk bestaat erin de opleiding te volgen en hiervoor krijg je een loon. Deze vrije momenten tijdens het schooljaar heb je nodig om te studeren of taken af te werken voor school. Door de vrijstelling van werken krijg je zo alle kansen om je diploma vlot te behalen. Om die reden mag je tevens geen nieuwe activiteit uitoefenen als zelfstandige, een flexi-job aangaan of werken als interim.

Je opleidingsuren worden aanzien als werkuren. Wettelijk word je bijgevolg niet gezien als student, maar als werknemer. Hierdoor heb je geen recht op een studentencontract.

De werkgever heeft dat recht niet. Mocht dit toch het geval zijn dien je VIVO en jouw vakbond hiervan te verwittigen.

De opleiding

Neem contact op met VIVO alvorens je in te schrijven voor de opleiding.

De stages worden, zo veel als mogelijk, gevolgd bij de werkgever van de werknemer in opleiding.

Indien dit niet mogelijk is dien je de verplichte stage sowieso bij een andere werkgever te doen. Dit bespreek je best met de stagecoördinator.

Een 2de zit moet je in je eigen tijd doen. Je krijgt vanuit het project hier dus geen extra uren voor. Hou hiermee dus eventueel rekening wanneer de jaarlijkse verlofperiode afgesproken wordt met je werkgever.

Een jaar/semester opnieuw moeten doen, betekent stopzetting van het project aangezien dit de duur van het project verlengt.

Indien je niet geslaagd bent voor 1 of enkele vakken neem je contact op met VIVO. VIVO contacteert vervolgens de school om na te gaan of deze vakken opnieuw opgenomen kunnen worden zonder verlenging van de duurtijd van het project.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan de Paritaire werkgroep zij-instroom van PC  319.01 zich uitspreken over een eventueel recht op herkansen (bv. na langdurige afwezigheid door ziekte, zwangerschap,…).

De stopzetting van het project betekent tevens einde van de financiering.

Een verlenging van een module of het opstarten van een ondersteunende module binnen de opleiding is NIET MOGELIJK. Je dient de modules in een zo kort mogelijke tijd af te ronden. Het is bijgevolg niet mogelijk om modules deels op te nemen.

Voor persoonsbegeleiders is het NIET mogelijk om een geïntegreerde opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg/zorgkundige te volgen.

Je kan je dus ook niet inschrijven voor de Aanvullende Algemene Vorming (behalen diploma secundair onderwijs) of een bijkomende module rond taalondersteuning zoals het zorgportaal (aangepast traject voor studenten die meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de studies of die meer taalondersteuning nodig hebben) aangezien ook dit de duur van de opleiding verlengt.

Als die vraag leeft, neem je eerst contact op met VIVO om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Je kan na een opleidingsfase of een module van school veranderen. Hiervoor schrijf je je uit bij je huidige school en bezorg je het inschrijvingsattest van de nieuwe school aan je werkgever en VIVO.

Neem eerst contact op met VIVO om dit te bespreken.

Indien je definitief besluit om te stoppen met de studies, vraag je aan de school een attest van nauwgezetheid waarop onderaan je laatste schooldag vermeld wordt. Dit attest bezorg je per mail aan je werkgever en VIVO.

Opgelet:

 • Stoppen met de studies kan ook betekenen dat de arbeidsovereenkomst met je werkgever ten einde loopt.
 • Indien je beslist om af te haken, kan je later niet meer deelnemen aan projecten van VIVO.

Werken bij de werkgever tijdens de zomervakantie

Indien je op het moment dat je geselecteerd wordt nog een saldo hebt van vakantiedagen:

 • Probeer zoveel als mogelijk de resterende vakantiedagen op te nemen vóór de start van de opleiding.
 • Indien dit niet mogelijk is, zal je deze dagen uitbetaald krijgen door je vorige werkgever (enkel vakantiegeld).

Opgelet: dit heeft een financiële impact.

Ja, iedereen heeft recht op vakantiedagen:

 • Ofwel heb je vakantiedagen opgebouwd van vorige werkgever.
 • Ofwel heb je geen opgebouwde vakantiedagen en kan je onbetaald verlof nemen (bv werknemers uit de openbare sector, zelfstandigen).

Bespreek dit zeker met jouw nieuwe werkgever.

De HR-dienst van jouw nieuwe werkgever zal jou kunnen meedelen hoeveel dagen verlof je kan opnemen.

Je hebt recht op je wettelijke verlofdagen (20 dagen) en CAO-dagen die van toepassing zijn bij jouw werkgever.

Je opleiding wordt beschouwd als werken. Vanaf de laatste schooldag van het huidig schooljaar tot de eerstvolgende schooldag moet je bij je werkgever werken maar mag ook je wettelijk verlof opnemen. Je hebt het recht om je verworven vakantiedagen tijdens deze periode op te nemen. Het is niet mogelijk om het verlof te plannen tijdens de andere schoolvakanties (zoals bv. de kerstvakantie)!

Het is echter aangeraden om rekening te houden met verplichtingen die voortvloeien uit je opleiding: bv. voor de voorbereiding en het afleggen van examens in een 2de zittijd moet je gebruik maken van je jaarlijkse verlofdagen. Hiervoor worden vanuit het Fonds geen extra verlof- of afwezigheidsdagen toegekend.

Er is echter één uitzondering. Bij sommige kinderdagverblijven is er een collectieve sluiting voorzien. Verwacht wordt dat je je beschikbaar verlof inzet tijdens deze periode van collectieve sluiting. Heb je onvoldoende verlofdagen dan wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid door collectieve sluting. In geval van collectieve sluiting en 2de zit.

Je eigenlijke vakantieperiode tijdens de zomermaanden wordt in onderling akkoord met de werkgever bepaald, volgens de regels geldend bij je werkgever.

Het project van laatstejaars stopt eind juni. Het wettelijk verlof kan bijgevolg ingepland worden over de rest van het jaar, net als de andere werknemers.

De cao voorziet geen speciale bescherming voor werknemers in opleiding.

OPGELET: Dankzij je arbeidsovereenkomst kan je genieten van het project #kiesvoorpersoonsbegeleier.

Indien je tijdens de opleiding je ontslag krijgt, kan je je project enkel verder zetten indien je een nieuwe werkgever vindt die eveneens deel uitmaakt van het Paritair Comité 319.01 en die akkoord gaat om uw project over te nemen.

Ja. Indien je onregelmatige prestaties levert, is hij verplicht jou te vergoeden volgens de sectorale afspraken.

Te bezorgen documenten

VIVO vraagt een aantal documenten (het definitief inschrijvingsattest van de school, trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid en de schoolresultaten) op om het schooltraject van de werknemer in opleiding te kunnen volgen.

Bij het ontvangen van deze documenten worden de voorschotten voor de werkgever geactiveerd. 

Ziekte, arbeidsongevallen en zwangerschap

In geval van ziekte breng je je werkgever en de school hiervan op de hoogte EN bezorg je hen een doktersattest. Vraag uw arts dus twee ziekteattesten: één voor de werkgever en één voor de school.

Via mail verstuur je tevens een kopie naar VIVO.

Indien je gewond bent tijdens het woon/stageverkeer, woon/schoolverkeer of tijdens een schoolactiviteit, moet je dit zo vlug mogelijk aan je werkgever melden en zal hij de arbeidsongevallen-verzekering inschakelen.

De school kan ook haar verzekering aanspreken maar de wettelijke arbeidsongevallen-verzekering van uw werkgever dekt uw salaris indien je niet kan werken voor een langere periode, de verzekering van de school dekt alleen medische kosten (het verschil tussen het betaalde bedrag en de tussenkomst van de mutualiteit).

Op zwangere werkneemsters in opleiding is dezelfde reglementering van toepassing als op zwangere werkneemsters in de organisatie (verwittigen van de werkgever, arbeidsgeneesheer,…). Indien de schoolarts beslist om je preventief te verwijderen op de stage, wordt het beleid van de school gevolgd.

Hierbij dien je de werkgever en VIVO op de hoogte te brengen van de beslissing van de school of de stageplaats. Je kan de opleiding opnieuw aanvatten het volgend startmoment van de school, mits je een motiverende mail stuurt naar VIVO en een akkoord krijgt van de Paritaire werkgroep zij-instroom van PC 331 & 319 (VIVO) van VIVO.

 • Eerst neem je contact op met de school en vraag je wat de mogelijkheden zijn (lessen verder volgen en stages later inplannen bijvoorbeeld).
 • Je meldt de zwangerschap/ziekte en de afspraken met de school aan jouw werkgever EN VIVO. VIVO gaat hiermee naar de Paritaire werkgroep zij-instroom van PC 331 & 319.

Indien je het volgende instapmoment wenst te herstarten met de opleiding stuur je VOOR de herstart een motiverend schrijven naar VIVO (DUS: instappen bijvoorbeeld 2 jaar later is NIET mogelijk).

Je krijgt een bevestigend schrijven van VIVO (de werkgever krijgt hiervan een dubbel).

Vaderschapsverlof is voorbehouden voor werknemers en kan dus in enge zin niet aangevraagd worden als student. Ook in het dubbel statuut van een werknemer in opleiding geldt deze regel. De dagen vaderschapsverlof kunnen eventueel wel opgespaard worden tot het zomerverlof tijdens de maanden juli en augustus (indien dit binnen de 4 maanden is na de bevalling).

Ter info: het geboorteverlof bedraagt 15 dagen wanneer de geboortedatum vóór 1 januari 2023 was en 20 dagen vanaf 1 januari 2023.

Voor alle persoonlijke of familiale problemen en onvoorziene gebeurtenissen tijdens de opleiding, raden wij je aan om altijd onmiddellijk contact op te nemen met VIVO. Het is belangrijk om de verantwoordelijke van het project op de hoogte te brengen van je situatie.

Stopzetting project

Het project wordt stopgezet in volgende situaties:

 • Je bent voor meer dan één tiende van de cursussen ongewettigd afwezig.
 • Je bent niet geslaagd voor het studiejaar/semester waarvoor je bent ingeschreven (bissen is niet mogelijk behalve in gevallen erkend door de Paritaire werkgroep zij-instroom van PC 331 & 319 van VIVO).
 • Je oefent, na aanvaarding van jouw kandidatuur, een nieuwe winstgevende activiteit uit als zelfstandige, als werknemer of als uitzendarbeid.

Na de opleiding

Neen, zowel de werkgever als de werknemer kunnen een einde stellen aan de arbeidsovereenkomst. Indien je een job aangeboden krijgt dient er wel een bijlage toegevoegd te worden bij je bestaande arbeidsovereenkomst (of nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen).

Na het succesvol doorlopen van de opleiding word je tewerkgesteld als persoonsbegeleider en word je betaald conform de loonschaal die van toepassing is voor de functie die je uitoefent. De studiejaren in het kader van het vormingsproject #kiesvoorpersoonsbegeleider worden meegenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Neen. Je kan slechts 1 opleiding volgen via VIVO.

Neen, je bent vrij in de keuze van werkgever. De arbeidsovereenkomst onbepaalde duur kan opgezegd worden mits respecteren van de wettelijke opzegtermijn.